GOLD LINE RESURSER ÄNDRAR OIJÄRVI/SOLVIKS INKRÅMSAVTAL

GOLD LINE RESURSER ÄNDRAR OIJÄRVI/SOLVIKS INKRÅMSAVTAL

VANCOUVER, BC, 1 maj 2023- Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (OTCQB: TLLZF) (”Bolaget” eller ”Gold Line”) är glada att meddela att det har ingått en ändring avtal (”Ändringsavtalet”) till det tidigare offentliggjorda avtalet om köp av tillgångar daterat den 19 mars 2021 (”Originalavtalet” och, tillsammans med Ändringsavtalet, ”Avtalet”) mellan Bolaget, EMX Royalty Corp. (NYSE American och TSX-V: EMX) (”EMX”), Agnico Eagle Mines Limited (”Agnico”), Agnico Eagle Finland Oy och Agnico Eagle Sweden AB, enligt vilka Gold Line förvärvade 100% av Agnicos Oijärvi Gold Project i mellersta Finland och Solvik Gold Project i södra Sverige (gemensamt ”Projekten”) (”Transaktionen”).

I samband med Transaktionen emitterade Bolaget 1 327 989 stamaktier i Gold Line (”Gold Line-aktier”) den 1 maj 2023 och är skyldigt att göra en kontant betalning om 87 500 USD senast den 30 juni 2023.

Som ett resultat av Ändringsavtalet kommer den totala köpeskillingen för Transaktionen att uppgå till 10 175 000 USD, bestående av 7 087 500 USD kontant, 1 500 000 USD i stamaktier i EMX (”EMX-aktier”) och 1 587 500 USD i stamaktier i Gold Line (”Gold Line-aktier”), som ska betalas (eller har betalats) till Agnico enligt följande:

DatumKontantbetalningar(USD)EMX-aktier(USD)Gold Line Aktier(USD)
Vid undertecknande av köpeavtalet$750,000 (betald)$375,000 (utfärdad)$375,000 (utfärdad)
På första årsdagen av köpeavtalet$1,500,000 (betald)$500,000 (utfärdad)$500,000 (utfärdad)
På andra årsdagen av köpeavtalet$87,500(1)N/A$87,500 (utfärdad)(2)
På tredje årsdagen av köpeavtalet$4,750,000$625,000$625,000

Totalt

$7,087,500$1,500,000$1,587,500

Anteckningar
(1) Betalas av Bolaget senast den 30 juni 2023.
(2) Utfärdat av Bolaget den 1 maj 2023.

Dessutom kommer EMX att erhålla kontanter och aktiebetalningar från Gold Line enligt tabellen nedan:

DatumKontantbetalningar(USD)Gold Line Aktier(USD)
Vid undertecknande av köpeavtalet$375,000 (utfärdad)
På första årsdagen av köpeavtalet$250,000 (paid)$250,000 (utfärdad)
På tredje årsdagen av köpeavtalet$312,500$312,500
Totalt$562,500$937,500

Alla Gold Line-aktier och EMX-aktier som kan emitteras i samband med Transaktionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen under de 20 handelsdagarna (”20-dagars VWAP”) före det datum då sådana aktier måste emitteras, med undantag för den första tranchen, som baserades på 20-dagars VWAP före avtalets ikraftträdande. Alla värdepapper som emitteras i samband med den andra årsdagen är föremål för en innehavsperiod om fyra (4) månader plus en dag, som löper ut den 2 september 2023.

Om Gold Line Resources Ltd.

Gold Line fokuserar på att avancera guldprojekt med betydande prospekteringspotential i produktiva guldproducerande regioner i Sverige och Finland. Gold Line arbetar i en av världens främsta gruvjurisdiktioner och framväxande prospekteringsgränser på grund av sin starka mineralbegåvning. stabil besittningsrätt, enkelt tillstånd, gynnsamt skattesystem och stödjande geopolitiskt landskap.

Gold Line har för närvarande en prospektiv portfölj med fem guldprospekteringsprojekt i Sverige: ett projekt ligger i Skellefteåbältet i norra Mellansverige och fyra projekt, inklusive fastigheten Långtjärn, ligger inom Gold Line Mineral Bältet i norra Mellansverige. Projekten är ligger på ett 200 kilometer proterozoiskt sedimentärt bälte i grönsten som är värd för flera guldvisningar och avlagringar.

På uppdrag av styrelsen för Gold Line Resources,

 Adam Cegielski

VD & Direktör

FÖLJ OSS:

Webbsida: https://www.goldlineresources.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Gold-Line-Resources

Twitter: https://twitter.com/GLDL_Resources

Instagram: https://www.instagram.com/gold_line_resources/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gold-line-resources-ltd

E-post: investor@goldlineresources.com

För ytterligare information: E-post: investor@goldlineresources.com

Telefon: 1-800-858-9710

CO: Gold Line Resources Ltd.

Varken Börsen eller dess Leverantör av regleringstjänster (såsom termen definieras i Börsens policyer) tar ansvar för lämpligheten eller riktigheten i detta meddelande.

Varning avseende framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden som utgör ”framåtblickande uttalanden”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Gold Lines faktiska resultat, prestationer eller prestationer eller utveckling skiljer sig väsentligt från de förväntade resultaten, prestationerna eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och som generellt, men inte alltid, identifieras med orden ”förväntar”, ”planerar”, ”förutser”, ”tror”, ”avser”, ”uppskattar”, ”projekt”, ”potentiell” och liknande uttryck, eller att händelser eller förhållanden ”kommer”, ”skulle”, ”kan”, ”kunde” eller ”bör” inträffa.

Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande inkluderar bland annat uttalanden relaterade till förväntningar avseende Transaktionen, Gold Lines affärs-, prospekterings- och utbyggnadsplaner efter genomförandet av Transaktionen, omvandling av Oijärvi-reservationen till en ansökan om undersökningstillstånd, resultaten av prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, förväntade fördelar och synergier av Transaktionen samt andra uttalanden som inte är historiska fakta. Framåtblickande uttalanden baseras på Gold Lines nuvarande övertygelser och antaganden om utfallet och tidpunkten för framtida händelser, inklusive, men inte begränsat till, de förväntade fördelarna och synergierna av att Transaktionen realiseras. Till sin natur, Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att våra faktiska resultat, prestationer eller prestationer, eller andra framtida händelser, skiljer sig väsentligt från framtida resultat, prestationer eller prestationer som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana faktorer och risker inkluderar bland annat: att det inte finns någon försäkran om att Transaktionen kommer att erhålla slutligt godkännande av Börsen, eller att de förväntade fördelarna eller synergierna av Transaktionen kommer att realiseras; Efter genomförandet av Transaktionen kan Gold Line kräva ytterligare finansiering från tid till annan för att fortsätta sin verksamhet som kanske inte är tillgänglig vid behov eller på acceptabla villkor; överensstämmelse med omfattande statlig reglering inhemska och utländska lagar och förordningar kan påverka Gold Lines verksamhet och resultat negativt; aktiemarknaderna har upplevt volatilitet som ofta inte har varit relaterad till företagens resultat och dessa fluktuationer kan påverka priset på Gold Lines värdepapper negativt, oavsett dess verksamhet föreställning; och effekterna av COVID-19.

De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande representerar Gold Lines förväntningar per dagen för detta pressmeddelande och kan följaktligen komma att ändras efter detta datum. Läsarna bör inte lägga onödig vikt vid framåtblickande information och bör inte förlita sig på denna information från och med något annat datum. Gold Line åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden i händelse av att ledningens övertygelser, uppskattningar eller åsikter, eller andra faktorer, skulle förändras.

On behalf of the Board of Directors of Gold Line Resources,
Taj Singh

President & CEO

Share this article
Or copy link

About Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources is focused on acquiring mineral properties with exceptional exploration potential in the most prolific gold-producing regions of Sweden and Finland. Gold Line is working in two of the world’s top mining jurisdictions and emerging exploration frontiers due to their strong mineral endowment, stable tenure, straightforward permitting, favourable tax regime and supportive geopolitical landscape.Gold Line currently holds a prospective portfolio of gold exploration projects in Sweden and Finland. In Sweden projects are located in the Gold Line Mineral Belt and Skellefteå Belt of north-central Sweden, and the Mjøsa-Vänern Belt in southwest Sweden. In Finland Gold Line holds the entire underexplored Oijärvi Greenstone Belt located in northern Finland.

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release

This news release contains statements that constitute “forward-looking statements.” Such forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause Gold Line’s actual results, performance or achievements, or developments to differ materially from the anticipated results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts and are generally, but not always, identified by the words “expects,” “plans,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates,” “projects,” “potential” and similar expressions, or that events or conditions “will,” “would,” “may,” “could” or “should” occur.Forward-looking statements in this news release include statements that are not historical facts. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause actual results, performance or achievements, or other future events, to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors and risks include, among others: that exploration and development activities will not be completed as planned; that the results of exploration and development activities will not be as anticipated. Gold Line may require additional financing from time to time in order to continue its operations which may not be available when needed or on acceptable terms and conditions; compliance with extensive government regulation; domestic and foreign laws and regulations could adversely affect Gold Line’s business and results of operations; the stock markets have experienced volatility that often has been unrelated to the performance of companies and these fluctuations may adversely affect the price of Gold Line’s securities, regardless of its operating performance; and the impact of COVID-19. The forward-looking statements contained in this news release represent the expectations of Gold Line as of the date of this news release and, accordingly, are subject to change after such date. Readers should not place undue importance on forward-looking information and should not rely upon this information as of any other date. Gold Line undertakes no obligation to update these forward-looking statements in the event that management’s beliefs, estimates or opinions, or other factors, should change.

Related Articles

Recent Projects

About Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources is focused on acquiring mineral properties with exceptional exploration potential in the most prolific gold-producing regions of Sweden and Finland. Gold Line is working in two of the world’s top mining jurisdictions and emerging exploration frontiers due to their strong mineral endowment, stable tenure, straightforward permitting, favourable tax regime and supportive geopolitical landscape.Gold Line currently holds a prospective portfolio of gold exploration projects in Sweden and Finland. In Sweden projects are located in the Gold Line Mineral Belt and Skellefteå Belt of north-central Sweden, and the Mjøsa-Vänern Belt in southwest Sweden. In Finland Gold Line holds the entire underexplored Oijärvi Greenstone Belt located in northern Finland.